Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. 1. Azonosító adatok, kapcsolat

Hivatalos név:

Digitális Kormányzati Fejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban DKF Kft.)

Székhely:
Telephely:

1133 Budapest, Árbóc utca 1-3. HUB 3. ép.
1133 Budapest, Árbóc utca 1-3. HUB 3. ép.

Postacím:

1133 Budapest, Árbóc utca 1-3. HUB 3. ép.

Központi elektronikus levélcím:

info @ dkfkft . hu

Honlap:

www.dkfkft.hu

Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége:

(telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

A társaság jelenleg ügyfélszolgáltatot nem üzemeltet.

I. 2. Szervezeti felépítés

Az Alapító által jóváhagyott szervezeti struktúra, lásd II.1. pont Szervezeti és Működési Szabályzat.

I. 3. Vezetők adatai, kapcsolat

Név

Munkakör

E-mail

Kovács Zsolt

Ügyvezető

info @ dkfkft . hu

dr. Hegedűs Dóra

Jogi és beszerzési igazgató

info @ dkfkft . hu

Kerekes Balázs

Innovációs és Üzletfejlesztési igazgató

info @ dkfkft . hu

Kalina Gergely

Projektigazgató

info @ dkfkft . hu

Lótos Tibor Ádám

Gazdasági igazgató

info @ dkfkft . hu

Both András

Infokommunikációs igazgató

info @ dkfkft . hu

Sashalmi Péter

HR és Kommunikációs igazgató

info @ dkfkft . hu

I. 4. Felügyelőbizottság tagjai, kapcsolat

Név

Tisztség

E-mail

Gedai Endre

Felügyelőbizottság elnöke

info @ dkfkft . hu

Atzél Zsuzsanna

Felügyelőbizottság tagja

info @ dkfkft . hu

dr. Nonn Tímea

Felügyelőbizottság tagja

info @ dkfkft . hu

I. 5. Advédelmi tisztviselő

A Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. adatvédelmi tisztviselőjének neve, elérhetősége:

Név: dr. Varga Tamás

E-mail: adatvedelem @ dkfkft . hu

I. 6. Ügyfélkapcsolati vezető

Ügyfélszolgálattal a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. nem rendelkezik.

I. 7. Testületi adatok

Nem releváns.

I. 8. Alárendelt szervezetek

Jelenleg nem működik a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

I. 9. Tulajdonolt gazdasági szervezetek

Jelenleg nem működik a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet.

I. 10. Alapított alapítványok

Jelenleg nem működik a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. által alapított alapítvány.

I. 11. Alapított költségvetési szervek

Nem releváns.

I. 12. Lapok, kiadványok

Jelenleg nincs a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. által alapított lap.

I. 13. A tulajdonosi jogok gyakorlója

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 37.

Postai címe:   1134 Budapest, Váci út 37.

Elektronikus levélcíme: info @ dkuzrt . hu

Weboldal: https://www.dkuzrt.hu

Törvényességi felügyeletet lát el a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II. 1. Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, szabályzatok

– az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről szóló 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

hatályos alapító okirat

szervezeti és működési szabályzat

általános adatkezelési tájékoztató

archív dokumentumok

II. 2. Tevékenységek, feladatok

A Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Társaság) az állam 100%-os tulajdonában lévő, határozatlan időre alapított gazdasági társaságként látja el feladatát. A Társaság feladatát az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről szóló 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) határozza meg. A Korm. rendelet alapján a Társaság:

  • konzorciumvezetőként vagy konzorciumi tagként részt vesz a 2021-2027-es programozási időszak uniós forrásainak felhasználására irányuló, digitalizációt támogató – különösen a Digitális Európa Program, valamint a többéves pénzügyi keret keretében – valamint egyéb, az Európai Unió támogatásával – így különösen a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében – megvalósuló e-közigazgatási, informatikai, valamint közigazgatási infokommunikációs infrastruktúra fejlesztési területeket érintő fejlesztési programok keretében megvalósuló projektekben,
  • közreműködik az e-közigazgatási, az informatikai, valamint a közigazgatási infokommunikációs infrastruktúrát érintő fejlesztési elképzelések, költségvetési vagy európai uniós forrásból finanszírozott programok fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek végrehajtásban,
  • az érintett szervezet felkérésére közreműködhet a fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek végrehajtásban,
  • a fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek vonatkozásában:projektmegvalósítási követelményeket határoz meg, projektmegvalósítási módszereket és ajánlásokat dolgoz ki, projektmenedzsment, tanácsadási, szakértői és képzési tevékenységeket láthat el,
  • feladatai ellátása érdekében együttműködik az egyes minisztériumokkal és a feladatellátásban érintett egyéb szervezetekkel, intézményekkel, valamint
  • ellátja mindazon további feladatokat, amelyet jogszabály részére meghatároz.

II. 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nem releváns.

II. 4. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Nem releváns.

II. 5. A Társaság által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. feladatait és ezek finanszírozását a 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet tartalmazza.

II. 6. Adatbázisok, illetve nyilvántartások

Nem releváns.

II. 7. Nyilvános kiadványok

Nem releváns.

II. 8. A testületi szerv döntései rendje

Nem releváns.

II. 9. Jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Nem releváns.

II. 10. Hirdetmények, közlemények

Nem releváns

II. 11. Pályázatok adatai

Nem releváns.

II. 12. Vizsgálatok, ellenőrzések

Jelenleg nem releváns

II. 13. A közérdekű adatok megismerésének rendje

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelheti szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt.

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények bejelentése:
Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.
1133 Budapest, Árbóc utca 1-3. HUB 3. ép.
kozerdeku @ dkfkft.hu

Az igénylés módja a megadott email-címre küldött levél, amely tartalmazza a kért információk részletes leírását. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. alábbi szabályzata rögzíti:
közadat közzétételi szabályzat

Közadat kereső:
https://kozadat.hu/kereso/

II. 14. Statisztikai adatgyűjtések

Nem releváns.

II. 15. Statisztikai adatszolgáltatás

A DKF vonatkozásában a létszám és személyi juttatások statisztikai adatai a III.2. pontban találhatók

II. 16. Közérdekű adatokra vonatkozó szerződések

Nem releváns.

II. 17. Közérdekű adatokra vonatkozó szerződési feltételek

Nem releváns

II. 18. Különös és egyedi közzétételi lista

Nem releváns.

II. 19. Újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája

Nem releváns.

II. 20. Kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns.

II. 21. Kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke

Nem releváns.

II. 22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Az igénylő a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló 20 – vagy meghosszabbítás esetén összesen 40 – munkanapos határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátása iránti kérelem elutasításának jogszerűségét, illetve a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének megalapozottságát a közfeladatot ellátó szervnek kell bizonyítania. A pert a kérelem elutasításának közlésétől, a kérelem elintézésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltétől, illetve – a díj összegének felülvizsgálatára irányuló kereset esetén – a díj megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 10 napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. A díj megfizetése nem akadálya a per megindításának. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. A per a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. esetében a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. Ha a bíróság a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában a közfeladatot ellátó szervet a kért közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására kötelezi. A bíróság az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a díj összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti. Ha a kérelmező a per megindításakor a közfeladatot ellátó szerv által eredetileg megállapított díjat már megfizette, és ennek a díjnak az összege nagyobb a díjnak a per eredményeképpen megállapított összegénél, a bíróság a különbözetnek az igénylő részére történő megtérítésére kötelezi a közfeladatot ellátó szervet.

II. 23. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások

Nem releváns.

II. 24. A kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem releváns.

II. 25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti dokumentum, amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a Társaság részére

Nem releváns.

III. Gazdálkodási adatok

III. 1. Éves költségvetés, beszámoló

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt határidőben, az e-beszamolo.im.gov.hu oldalon teszi közzé.

III. 2. Létszám és személyi juttatások

III. 3. Működési és fejlesztési támogatások

A DKF Kft. nem nyújtott az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást.

III. 4. Az államháztartás vagyonával történő gazdálkodás

III. 5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nem releváns.

III. 6. A nem alapfeladatok ellátására adott támogatások

A Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft-nél nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.

III. 7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Nem releváns.

III. 8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A DKF Kft. közbeszerzéseivel kapcsolatos, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III.8. pontjában előírt információk (éves terv, összegezés az ajánlatok elbírálásáról, megkötött szerződések) az EKR közbeszerzési terv keresőjében érhető el:

1. Az eljárás tárgya: Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. számára munkaállomások és tartozékaik beszerzése

2. Műszaki módszertani keret felállításához szükséges szolgáltatás